Skip to main content
Repair Café 10 maart 2022

Doelstellingen Stichting Repair Café Barendrecht

Stichting Repair Café Barendrecht heeft als doelstelling:

1. op een moderne manier reparaties terug brengen in de lokale samenleving in de gemeente Barendrecht;
2. behouden en verspreiden van reparatiekennis;
3. bevorderen van de sociale cohesie in de buurten van Barendrecht door buurtgenoten met verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten;
4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Repair Café Barendrecht tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

A. bijeenkomsten te organiseren in Barendrecht, waarbij inwoners kapotte goederen van huis meenemen en ter plaatse onder begeleiding van deskundige vrijwilligers kunnen repareren en waarbij mensen met verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact worden gebracht;
B. het gebruiken van alle andere wettelijke mogelijkheden die tot het gestelde doel kunnen leiden.

Stichting Repair Café Barendrecht streeft op deze manier naar het vergroten van de duurzaamheid door verlengen van de levensduur van goederen, het hergebruik van onderdelen en het reduceren van de hoeveelheid afval.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Repair Café 10 februari 2022

Ons motto:

Motto SRCB

Bankrekening: NL27 RABO 0355 803 135

t.n.v. Stichting Repair Café Barendrecht
KvK nummer: 78176883